ALGEMEEN

Artikel 1 Definities

In deze Algemene Voorwaarden hebben de gebruikte begrippen de hierna volgende betekenis, tenzij daarover andere schriftelijke afspraken worden gemaakt.

 1. Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden welke onlosmakelijk deel uitmaken en van toepassing zijn op alle overeenkomsten van deelname tussen BrancheContact en deelnemer met betrekking tot het deelnemerspakket en eventuele aanvullende producten en diensten van BrancheContact. Afwijking van de algemene voorwaarden is slechts mogelijk indien zulks uitdrukkelijk schriftelijk is bevestigd door BrancheContact. De toepasselijkheid van eventuele door de deelnemer gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. BrancheContact: BrancheContact VOF en/of één van haar dochtervennootschappen, als (mede-) organisator van een event, alsmede eventueel de (rechts)persoon in samenwerking waarmee het event wordt georganiseerd en hun bevoegde vertegenwoordigers.
 3. Deelnemer: de natuurlijke of de rechtspersoon die met BrancheContact een overeenkomst van deelname sluit.
 4. Accommodatieverhuurder: de natuurlijke of rechtspersoon die aan BrancheContact de ruimte verhuurt waar het event wordt gehouden.
 5. Eventaccommodatie: de ruimte waar het event plaatsvindt, zoals door de accommodatieverhuurder ter beschikking gesteld.
 6. Offerte: de door BrancheContact schriftelijk opgestelde voorlopige reservering van een bepaald meetingpoint. BrancheContact is gerechtigd, zolang met de deelnemer nog geen overeenkomst van deelname tot stand is gekomen, de offerte te allen tijde in te trekken.
 7. Deelnamebevestiging: de door BrancheContact opgestelde bevestiging, die BrancheContact verzendt naar aanleiding van de ontvangen betaling voor het meetingpoint.
 8. Inschrijfformulier: het document waarmee de deelnemer aangeeft te willen deelnemen aan het event en verklaart kennis te hebben genomen en akkoord te gaan met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. BrancheContact behoudt zich het recht voor de inschrijving op basis van het af te wijzen op grond van overtekening, bijzondere redenen zoals de vrees voor verstoring van de orde, of desnoods zonder opgave van redenen.
 9. Overeenkomst van deelname: de overeenkomst tussen BrancheContact en deelnemer die ontstaat door a) invullen van het deelnameformulier op de website en b) betaling van de factuur binnen de gestelde termijn.
 10. Event: het event, de tentoonstelling, manifestatie of het evenement ter zake waarvan de overeenkomst van deelname is gesloten.
 11. Artikelen: de artikelen die door de deelnemer op het event worden getoond en/of diensten die door hem worden geleverd.
 12. Meetingpoint: de in vierkante meters uitgedrukte, aan de deelnemer ter beschikking gestelde expositieoppervlakte, waarvan de locatie, omvang en type door BrancheContact worden aangegeven.
 13. Deelnamekosten: alle door de deelnemer aan BrancheContact verschuldigde kosten in verband met zijn deelname, waaronder kosten ter zake van het meetingpoint en alle overige kosten.

Artikel 2 De overeenkomst van deelname

 1. De overeenkomst van deelname houdt in dat BrancheContact, tegen betaling van de deelnamekosten, voor de periode van het betreffende event een bepaalde meetingpoint ter beschikking stelt aan de deelnemer.
 2. Deze Algemene Voorwaarden maken integraal onderdeel uit van de overeenkomst van deelname. 
 3. Indien de overeenkomst van deelname wordt gesloten ten aanzien van meerdere meetingpoints, bijvoorbeeld in een ‘straatje’, is hetgeen in deze Algemene Voorwaarden is bepaald van toepassing op elk individueel meetingpoint.
 4. De deelnemer is verplicht al haar relaties uit de branche per email uit te nodigen middels de online exposanten software van BrancheContact. Uitnodiging middels een eigen emailing systeem is uitsluitend in overleg met BrancheContact mogelijk. Indien de deelnemer nalaat haar relaties per email uit te nodigen, heeft BrancheContact het recht de deelnemer te ontsluiten van deelname. De deelnemer zal dan haar deelnamegeld minus € 250,00 vergoeding van kosten van BrancheContact retour ontvangen.
 5. Door de deelnemer op het bindend inschrijfformulier dan wel op aan BrancheContact aangegeven wensen, zelf aangebrachte wijzigingen en aanvullingen, en overige (van deze Algemene Voorwaarden) afwijkende of aanvullende afspraken maken slechts deel uit van de overeenkomst van deelname, indien door BrancheContact bevestigd.
 6. De deelnemer is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen die het gevolg zijn van het aangaan van de overeenkomst van deelname.
 7. De deelnemer verklaart alle consequenties van de inschrijving die voortvloeien uit het invullen van het inschrijfformulier en betaling van de factuur te zullen aanvaarden, ook indien het invullen van het inschrijfformulier of betaling is gedaan door een niet tekeningbevoegde.
 8. Na het invullen van het inschrijfformulier en vóór het betalen van de factuur overeenkomstig artikel 1 lid 8, dient in deze Algemene Voorwaarden voor het begrip “overeenkomst van deelname” “bindend inschrijfformulier” gelezen te worden en voor “deelnemer”/ “inschrijver”.
 9. Indien door BrancheContact een termijn is vastgesteld voor het betalen van de factuur, dient de datum van ontvangst van het bedrag door BrancheContact ter bepaling of tijdig is gereageerd.
 10. Na bevestiging per mail, dan wel mondeling dan wel de door de deelnemer betaalde factuur kan de deelnemer zijn inschrijving slechts annuleren in één van de gevallen genoemd in artikel 6.
 11. De deelnemer kan zich er niet op beroepen, dat zijn inschrijving mondeling zou zijn ingewilligd.
 12. De deelnemer is niet gerechtigd zijn inschrijving aan een derde over te dragen.
 13. Onverminderd het bepaalde in artikel 20 lid 1 zijn deze Algemene Voorwaarden slechts van toepassing op de rechtsverhouding tussen BrancheContact en de deelnemer. Tenzij anders bepaald kunnen derden, waaronder mede-deelnemers aan deze Algemene Voorwaarden geen rechten ontlenen.

Artikel 3 Data, tijden en eventaccommodatie

 1. BrancheContact stelt de data waarop, en de eventaccommodatie waarin, het event gehouden wordt vast, alsmede de tijden voor opbouw, houden van het event en afbraak.
 2. Indien naar het oordeel van BrancheContact bijzondere omstandigheden zulks rechtvaardigen, kan BrancheContact de voor het event vastgestelde data, tijden en/of eventaccommodatie wijzigen, dan wel besluiten een event geen doorgang te doen vinden.
 3. Onder bijzondere omstandigheden in het vorige lid bedoeld zijn begrepen marktomstandigheden en alle overige omstandigheden die, na belangenafweging, naar het oordeel van BrancheContact het welslagen van het event in gevaar kunnen brengen.
 4. Bij wijziging van de vastgestelde data, tijden en/of eventaccommodatie blijft de overeenkomst van deelname onverkort van kracht.
 5. In geen geval kan de deelnemer jegens BrancheContact aanspraak maken op enige vergoeding van gemaakte kosten of geleden schade in verband met een besluit zoals omschreven in lid 2 van dit artikel.

Artikel 4 Indeling

 1. De deelnemer heeft gedurende de overeengekomen periode recht op de standruimte zoals door BrancheContact in de deelnamebevestiging vastgesteld. De door BrancheContact vastgestelde locatie, oppervlakte en type van de standruimte zijn bindend.
 2. Bij het bepalen van de locatie van de standruimte als bedoeld in lid 2 houdt BrancheContact zoveel mogelijk rekening met eventuele door de deelnemer kenbaar gemaakte wensen.
 3. Op grond van bijzondere omstandigheden is BrancheContact te allen tijde vóór aanvang van het evenement gerechtigd de indeling van het evenement te herzien en daarbij de aan de deelnemer toegewezen standruimte te wijzigen of groepen te wijzigen of te hergroeperen.
 4. Annulering door de deelnemer naar aanleiding van het in dit artikel bepaalde, is slechts mogelijk in één van de in artikel 6 genoemde gevallen.

Artikel 5 Betaling

 1. Betaling van de deelnamekosten en alle overige betalingen dienen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij op de factuur een afwijkende vervaldatum is aangegeven.
 2. BrancheContact heeft het recht te factureren zodra de inschrijving is ontvangen. De definitieve factuur kan worden voorafgegaan door een pro forma factuur.
 3. De deelnemer is aansprakelijk voor alle aan BrancheContact verschuldigde kosten die op enigerlei wijze verband houden met zijn deelname, ongeacht of deze kosten zijn gemaakt door de deelnemer zelf of door derden, handelend in zijn naam.
 4. Ook indien een afwijkend factuuradres is opgegeven, blijft de deelnemer jegens BrancheContact hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van alle kosten die verband houden met zijn deelname.
 5. BrancheContact is gerechtigd betalingen gedaan ter zake van een deelname allereerst in mindering te brengen op ten laste van de deelnemer nog openstaande vorderingen uit eerdere deelnames.
 6. Indien de deelnemer de deelnamekosten of enig ander aan BrancheContact verschuldigd bedrag niet (geheel) vóór aanvang van de opbouw van het evenement heeft voldaan is BrancheContact gerechtigd de deelnemer de toegang tot de (opbouw van) het event te ontzeggen en/of de overeenkomst van deelname met onmiddellijke ingang als beëindigd te beschouwen. In een zodanig geval blijft de deelnemer gehouden de volledige deelnamekosten, alsmede alle overige aan BrancheContact verschuldigde kosten integraal te voldoen, zonder aanspraak te kunnen maken op vergoeding van gemaakte kosten en/of geleden schade in welke zin dan ook, ter zake van de ontzegging van de toegang tot het event en/of de beëindiging van de overeenkomst van deelname.

Artikel 6 Annulering en ontbinding

Naast de gronden als genoemd in lid 2 tot en met 4 van dit artikel, kan de deelnemer zijn inschrijving door mondelinge bevestiging dan wel bevestiging per mail dan wel het invullen van het online inschrijfformulier van het betreffende event slechts annuleren via de volgende wijze:

 • Schriftelijk binnen 14 dagen na factuurdatum. Inschrijven is opnieuw mogelijk tegen de dan geldende deelnameprijs.
 • Na betaling van de deelname volgt bij annulering geen restitutie.

Onder “aanvang van het event” wordt verstaan de eerste opbouwdag van het event. Annulering dient te geschieden per mail, telefonisch of schrijven.

 1. Ingeval ten aanzien van de deelnemer op enig tijdstip na het tot stand komen van de overeenkomst van deelname surséance van betaling of faillissement wordt aangevraagd, kan de overeenkomst van deelname door het enkele intreden van vorenbedoelde aanvrage door BrancheContact ontbonden worden en blijft de deelnemer de volledige deelnamekosten verschuldigd, alsmede de in verband met zijn deelname op zijn verzoek door of middels BrancheContact gemaakte overige kosten, onverminderd het recht van BrancheContact tot het vorderen van kosten, schade en interesten.
 2. Ingeval op enig tijdstip na het tot stand komen van de overeenkomst van deelname BrancheContact gegronde redenen heeft te vrezen dat deelname aan het event door de deelnemer op enigerlei wijze schade aan BrancheContact, het event of overige deelnemers zal kunnen toebrengen, heeft BrancheContact het recht de overeenkomst van deelname met onmiddellijke ingang te ontbinden. De deelnemer blijft alsdan de volledige deelnamekosten alsmede de in verband met zijn deelname op zijn verzoek door of middels BrancheContact gemaakte overige kosten geheel verschuldigd, onverminderd het recht van BrancheContact tot het vorderen van kosten, schade en interesten.
 3. Voor het vaststellen van in dit artikel genoemde termijnen is het bepaalde in lid 8 van artikel 2 van toepassing.
 4. Annulering of ontbinding op grond van dit artikel kan nimmer aanleiding zijn tot het vergoeden door BrancheContact van enigerlei gemaakte kosten of geleden schade aan de deelnemer.

Artikel 7 Aanvullende producten en diensten

 1. BrancheContact kan, al dan niet tegen betaling door de deelnemer, ten behoeve van het event aanvullende producten en diensten bieden. Deze kunnen onder andere bestaan uit een LCD scherm, publicitaire diensten of het organiseren van diverse activiteiten.
 2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van overeenkomstige toepassing op alle door of namens BrancheContact geleverde aanvullende producten en diensten. Indien hiervoor derden worden ingeschakeld zijn, tenzij anders bepaald, de leveringsvoorwaarden van deze derden niet van toepassing.
 3. Indien en voor zover van toepassing, bepaalt BrancheContact de wijze waarop publicitaire vermeldingen worden geredigeerd en behoudt zich het recht voor zonodig de gegevens van de deelnemer te bekorten of op enige andere wijze van de opgave van de deelnemer af te wijken, desnoods zonder opgave van redenen.
 4. Indien de deelnemer in zijn publicitaire uitingen door hem aangeboden artikelen en/of diensten noemt, kan hij slechts die artikelen en/of diensten opgeven die zowel binnen zijn leveringsprogramma vallen als die – naar het oordeel van BrancheContact – tot het expositieprogramma van het betreffende event behoren.
 5. Alle gegevens die door middel van gebruik van diensten van BrancheContact dan wel door haar geselecteerde derden worden gegenereerd ten behoeve van de deelnemer of gegevens die worden gegenereerd door deelnemer als gevolg van gebruik door deelnemer van deze diensten mogen door BrancheContact worden gebruikt. Indien deze gegevens persoonsgegevens in de zin van de wet bescherming persoonsgegevens zijn, vrijwaren partijen elkaar over en weer tegen alle aanspraken die jegens één der partijen mochten worden ingesteld wegens schending van wettelijke bewaartermijnen voor persoonsgegevens of schending van het gesteld bij of krachtens wet- en regelgeving aangaande de bescherming van persoonsgegevens als gevolg van gebruik van persoonsgegevens door de andere partij. Partijen zullen voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving ten aanzien van bescherming van persoonsgegevens.

HET EVENT

Artikel 8 Inrichting van het meetingpoint

 1. De deelnemer is verplicht zijn meetingpoint in te (doen) richten gedurende de daartoe aangegeven dagen en tijdstippen, met inachtneming van hetgeen hieromtrent door de accommodatieverhuurder is bepaald.
 2. De deelnemer krijgt het meetingpoint ter beschikking inclusief achterdoek, bedrijfsbanner en statafel met twee krukken, tenzij in de overeenkomst van deelname anders is bepaald.
 3. Bij de inrichting van het meetingpoint dient de deelnemer zich te houden aan het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde, overige door BrancheContact uitgevaardigde (veiligheids-) voorschriften, de door de accommodatieverhuurder uitgevaardigde voorschriften en overheids- en brandweervoorschriften.
 4. BrancheContact zal het meetingpoint aangeven middels nummering. De deelnemer is niet gerechtigd de nummering te verwijderen, te verplaatsen of te wijzigen.

Artikel 9 Te exposeren artikelen

 1. De deelnemer is verplicht tijdens de gehele duur en gedurende de openingstijden van het event het meetingpoint met voldoende personeel bezet te houden.
 2. De deelnemer is niet gerechtigd in het meetingpoint andere artikelen te exposeren of anderszins aan te prijzen, dan die vermeld zijn in de overeenkomst van deelname en/of tot het expositieprogramma van het event behoren.
 3. De goederen van de deelnemer zijn en blijven gedurende de gehele periode van het event, inclusief de opbouw- en afbraakperiode, voor zijn eigen rekening en risico. BrancheContact sluit iedere aansprakelijkheid uit ter zake van schade aan, verlies of diefstal van goederen van de deelnemer.
 4. BrancheContact onthoudt zich van iedere inmenging met betrekking tot geschillen, waaronder geschillen over intellectuele eigendomsrechten, tussen deelnemers.
 5. Onverminderd het bepaalde in lid 4 is de deelnemer, met het oog op het welslagen van het event niet gerechtigd artikelen te exposeren of gebruik te maken van een bepaalde naams- of merkaanduiding, indien daarmee inbreuk wordt gemaakt op de rechten van derden.
 6. Indien BrancheContact dit verzoekt, dient de deelnemer aan te tonen, dat hij gerechtigd is de betreffende artikelen te exposeren of de betreffende naams- of merkaanduiding te gebruiken. Indien hieruit blijkt, dat de deelnemer handelt in strijd met het in het vorige lid bepaalde, of indien de deelnemer niet aan het verzoek van BrancheContact kan voldoen, is BrancheContact gerechtigd de betreffende artikelen voor rekening en risico van de deelnemer te (doen) verwijderen en alle overige maatregelen te treffen die zij noodzakelijk acht. Alsdan kan de deelnemer jegens BrancheContact geen enkele aanspraak maken op vergoeding van gemaakte kosten of geleden schade.
 7. Overige deelnemers kunnen aan het in lid 4, 5 en 6 bepaalde jegens BrancheContact geen rechten ontlenen.

Artikel 10 Gebruik van het meetingpoint

 1. De deelnemer is niet gerechtigd:
 1. het meetingpoint geheel of ten dele aan derden in gebruik af te staan of de ruimte te (doen) gebruiken voor een ander doel dan in de overeenkomst van deelname is omschreven.
 2. een zodanig gebruik van het meetingpoint te maken, dat andere deelnemers of bezoekers daardoor schade en/of hinder ondervinden in de vorm van geluidsoverlast, belemmering van toe- of doorgangen, belemmering van lichtval of uitzicht, of overlast in enige andere vorm, een en ander ter beoordeling van BrancheContact.
 3. in of bij het meetingpoint gebruik te maken van open, stromend, sproeiend en/of verneveld water voor het demonstreren van zijn artikelen, tenzij met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van BrancheContact en de accommodatieverhuurder. De deelnemer dient alle ter zake gegeven aanwijzingen strikt na te leven.
 4. in of bij het meetingpoint gebruik te maken van apparaten, toestellen, kachels, haarden en dergelijke met open vuur, tenzij expliciet door BrancheContact toegestaan of ter beschikking gesteld.
 5. gevaarlijke stoffen en/of goederen, waaronder licht ontvlambare stoffen, gassen of chemische bestrijdingsmiddelen of radioactieve goederen, te gebruiken of deze op te slaan in of bij zijn meetingpoint.
 6. in, buiten of boven het meetingpoint eigen meegebrachte goederen, meubilair, uithangborden of reclamemateriaal in de ruimste zin te plaatsen of aan te brengen.
 7. buiten het meetingpoint flyers of ander reclamemateriaal uit te reiken of aan te bieden.
 8. fotografische, film- of video-opnamen te maken van andere objecten dan het eigen meetingpoint, welk recht uitsluitend aan BrancheContact is voorbehouden.
 9. entreegelden of een andersoortige vergoeding te vragen van bezoekers voor het bezoeken van het meetingpoint of het daarin bijwonen van demonstraties, presentaties en dergelijke.
 10. in of rond zijn meetingpoint activiteiten te ontplooien die, naar het oordeel van BrancheContact, schadelijk kunnen zijn voor het event in haar algemeenheid, zoals activiteiten die beledigend kunnen zijn voor bepaalde (groepen) mensen, activiteiten die indruisen tegen de wet, openbare orde en goede zeden, en activiteiten die anderszins het imago van het event schade toe kunnen brengen.
 11. tijdens het event enig artikel aan een bezoeker, tegen gelijktijdige of nagenoeg gelijktijdige afgifte van het verkochte goed, te verkopen, tenzij directe verkoop gezien het karakter van het event gebruikelijk is,
 12. onder de bezoekers van het event een enquête te (doen) houden, tenzij zulks schriftelijk en expliciet door BrancheContact is toegestaan.

Artikel 11 Catering

 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen is de catering tijdens het event uitsluitend voorbehouden aan de accommodatieverhuurder dan wel een door de accommodatieverhuurder ingeschakelde derde.
 2. Het is de deelnemer niet toegestaan consumpties en/of genotsmiddelen te verkopen of gratis te verstrekken, tenzij op nader overeen te komen voorwaarden door de accommodatieverhuurder dan wel door de accommodatieverhuurder ingeschakelde derde vooraf schriftelijke ontheffing is verleend. Als uitzondering op het hiervoorgaande geldt dat het verstrekken van kleine consumpties aan bezoekers van het meetingpoint door de deelnemer wel is toegestaan. Het formaat van het plateau, waarop catering mag worden aangeboden, bedraagt een maximum van 50 cm x 50 cm.

Artikel 12 Vergunningen en ontheffingen

De deelnemer is verplicht zelf zorg te dragen voor het aanvragen van alle ter zake van zijn deelname eventueel benodigde vergunningen en ontheffingen.

Artikel 14 Aan- en afvoer van goederen

Het is de deelnemer niet toegestaan tijdens de openingstijden van het event goederen aan of af te voeren.

De deelnemer draagt zelf zorg voor het vervoer, de aankomst en inontvangstneming van zijn of ten behoeve van zijn deelname aangevoerde goederen. BrancheContact neemt geen goederen van de deelnemer in ontvangst, noch is zij daarvoor op enigerlei wijze aansprakelijk.

Artikel 15 Schoonmaak

De deelnemer is verplicht tijdens het event voor het schoonmaken van zijn meetingpoint zorg te dragen. BrancheContact draagt zorg voor de schoonmaak van de overige ruimtes, zoals de gangpaden.

Artikel 16 Afvalverwijdering

 1. De deelnemer dient zorg te dragen voor de verwijdering van al zijn afval conform de door de accommodatieverhuurder gestelde voorschriften.
 2. BrancheContact is gerechtigd de kosten van het verwijderen en afvoeren van door de deelnemer achtergelaten afval bij hem in rekening te brengen.

Artikel 17 Afbraak

 1. De deelnemer is verplicht binnen de daarvoor gestelde termijnen zijn meetingpoint te ontruimen en deze leeg en schoon op te leveren, met inachtneming van hetgeen hieromtrent door de accommodatieverhuurder is bepaald.
 2. De deelnemer is verplicht het meetingpoint in de oorspronkelijke staat terug te brengen. Eventuele beschadigingen aan goederen van BrancheContact en/of de accommodatieverhuurder komen voor rekening van de deelnemer.
 3. Achtergebleven goederen, waaronder begrepen afval, worden voor rekening en risico van de deelenemer verwijderd.

SLOTBEPALINGEN

Artikel 18 Intellectuele eigendomsrechten

 1. BrancheContact is rechthebbende op de intellectuele eigendomsrechten gerelateerd aan het event, waaronder tenminste begrepen de (merk)naam, logo(‘s) en het eventbeeld.
 2. BrancheContact kan de deelnemer het recht verlenen de (merk)naam, logo(‘s) en/of het eventbeeld te gebruiken voor promotionele doeleinden. Alsdan zal de deelnemer deze merken en/of afbeeldingen slechts gebruiken op de wijze waarop deze door BrancheContact ter beschikking zijn gesteld. Het is de deelnemer derhalve niet toegestaan de merken en/of afbeeldingen voor andere doeleinden te gebruiken dan ter promotie van het event, of ze op enige wijze te vervormen.
 3. Bij overtreding van het in lid 2 bepaalde, is de deelnemer verplicht op eerste verzoek van BrancheContact het gebruik van het betreffende merk of de afbeelding te staken.

Artikel 19 Overige voorschriften en afwijkingen van de Algemene Voorwaarden

 1. BrancheContact is in het kader van een goed verloop van het event gerechtigd aanvullende (veiligheids-) voorschriften te geven.
 2. De deelnemer is verplicht de in lid 1 bedoelde en voorts alle door de accommodatieverhuurder uitgevaardigde voorschriften en overheidsvoorschriften (waaronder brandweervoorschriften) stipt na te leven en op te volgen.
 3. Bij strijdigheid tussen deze Algemene Voorwaarden en enig ander voorschrift gegeven door BrancheContact, de accommodatieverhuurder of van overheidswege, dient de deelnemer contact op te nemen met BrancheContact. BrancheContact zal alsdan bepalen welk voorschrift in het specifieke geval prevaleert.
 4. Indien bepalingen van deze Algemene Voorwaarden strijden met de voorwaarden die zijn gevoegd bij het bindend inschrijfformulier, prevaleren de voorwaarden bij het inschrijfformulier.

Artikel 20 Aansprakelijkheid

 1. Het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde is van overeenkomstige toepassing op de door de deelnemer ter zake van zijn deelname ingeschakelde derden, zoals meetingpointbouwers en leveranciers, alsmede op eventuele mede-deelnemers van de deelnemer.
 2. De deelnemer staat jegens BrancheContact en de accommodatieverhuurder in voor, en blijft te allen tijde hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden en alle overige voorschriften, zoals bedoeld in artikel 19.
 3. Indien de deelnemer enige bepaling uit deze Algemene Voorwaarden, of enig ander gegeven voorschrift als bedoeld in artikel 19 niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is BrancheContact gerechtigd alle maatregelen te treffen die zij nodig acht, waaronder, maar niet beperkt tot:
 1. Het ontzeggen van de toegang tot (de opbouw van) het event;
 2. het meetingpoint van de deelnemer te sluiten en/of hieruit voor rekening en risico van de deelnemer bepaalde goederen te verwijderen en op te slaan, af te voeren en/of te vernietigen;
 3. de deelnemer deelname aan volgende events te ontzeggen;
  een en ander onverminderd de verplichting van de deelnemer tot betaling van de volledige deelnamekosten en alle overige verschuldigde kosten. 
 1. De deelnemer is aansprakelijk voor alle (in-)directe schade die BrancheContact lijdt ten gevolge van een aan de deelnemer toe te rekenen tekortkoming, waaronder het niet, niet behoorlijk of niet tijdig naleven van enige bepaling uit deze Algemene Voorwaarden en/of overige voorschriften zoals bedoeld in artikel 19, te vergoeden. De deelnemer vrijwaart BrancheContact ter zake voor aanspraken van derden, waaronder de accommodatieverhuurder.
 2. De deelnemer dient zich ter zake van zijn deelname aan het event afdoende te verzekeren.
 3. BrancheContact is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, direct of indirect geleden door de deelnemer diens personeel of bezoekers – gevolgschade, bedrijfsschade en schade door diefstal, vernieling of welke oorzaak dan ook inbegrepen – tenzij haar ter zake opzet of grove nalatigheid kan worden verweten.
 4. BrancheContact is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, direct of indirect geleden door de deelnemer diens personeel of bezoekers, ontstaan doordat de voorschriften uit deze Algemene Voorwaarden en de voorschriften als bedoeld in artikel 19 niet, niet tijdig of niet juist zijn opgevolgd.
 5. BrancheContact is niet aansprakelijk voor door de deelnemer geleden (in-)directe schade, die het gevolg is van niet nakoming van enige verplichting die voortvloeit uit een tussen de deelnemer en een derde (waaronder de accommodatieverschaffer) gesloten overeenkomst ter zake van de levering van diensten in verband met de deelname van de deelnemer.

Artikel 21 Wijzigingen en geschillen

 1. BrancheContact behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden gedurende de looptijd van de overeenkomst van deelname te wijzigen. Van een dergelijke wijziging zal aan de deelnemer schriftelijk mededeling worden gedaan.
 2. In gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, beslist BrancheContact.
 3. Alle geschillen die ontstaan tussen BrancheContact en een deelnemer naar aanleiding van de overeenkomst van deelname, deze Algemene Voorwaarden of enige nadere overeenkomst naar aanleiding daarvan tussen partijen gesloten, zullen worden beslecht naar het Nederlandse recht door de bevoegde rechter te Utrecht.
 4. De Nederlandse tekst van de overeenkomst van deelname, deze Algemene Voorwaarden of enige nadere overeenkomst naar aanleiding daarvan tussen partijen gesloten, is beslissend.

BrancheContact v.o.f. is gevestigd te Alkmaar en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar onder nummer: 32145696. Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel.